fbpx

Likvidita podniku

By 13/05/2020 Nezaradené
Rychlá online půjčka

Ukazatele likvidity

Likvidita znamená rychlost, s jakou dokáže podnik přeměnit investici opět na peníze. Investice, to je vlastně obětování dnešních jistých hodnot ve prospěch budoucích nejistých hodnot.

Likvidita je lehkost proměnit aktiva v prostředek výměny. Pod pojmem lehkost rozumíme nízké náklady nebo nízké ztráty spojené s rychlým prodejem aktiv. Ideální investice, která v sobě spojuje maximální výnosy, maximální bezpečnost a maximální likviditu, reálné neexistuje. Relativně bezpečná investice se slušným výnosem je málo likvidní. Příčinou špatné finanční situace je nízká likvidita.

Poměrové ukazatele likvidity:
– likvidita I.stupňa
– likvidita II.stupňa
– likvidita III.stupňa
– doba splácení dluhů

1. Likvidní prostředky I. stupně jsou obyčejně peněžní hotovost, ceniny, vklady u peněžních ústavů, cenné papíry. Likviditu I. stupně nazýváme také okamžitá likvidita.
L = Likvidní prostředky (LP) …
KCK

Rychlá online půjčka

2. Likvidní prostředky II.stupňa, nazývané také pohotovou likviditou, zahrnují pohledávky, avšak neuvažují se zásobami, tedy:
L = OM – Zásoby = Likvidní prostředky (LP) pohledávky KCK
Tento ukazatel umožňuje posoudit, v jakém rozsahu je krátkodobý cizí kapitál krytý likvidními prostředky a pohledávkami.

3. Likvidní prostředky III.stupňa uvažují už s celým oběžným majetkem a představují tedy celkovou nebo běžnou likviditu:
L = OM
KCK

4. Doba splácení dluhů (doba umořování) je ukazatel, který má velmi dobrou vypovídací schopnost. Vypovídá o tom, po kolika letech by byl podnik schopen vlastními silami splatit své dlhy.
Doba splácení dluhů = Cizí kapitál – Likvidní prostriedky
Cash-flow

Řízení likvidity je velmi náročná a důležitá činnost. Pokud je podnik dlouhodobě nelikvidní, hrozí mu bankrot, pokud má na druhé straně nadbytek likvidních prostředků, ohrožuje svou budoucí výkonnost, protože likvidní prostředky přinášejí zpravidla jen omezenou výnosnost. Dlouhodobá likvidita souvisí se schopností splácet své krátkodobé, tak i dlouhodobé závazky. Hodnotící soubor ukazatelů pro vyhodnocení této finanční situace přímo souvisí se strukturou složení kapitálu.

Štruktúru kapitálu vyjadrujeme vzťahom:

Struktura kapitálu = Dlouhodobě půjčený kapitál / celkový půjčený kapitál

Struktura kapitálu = Dlouhodobě půjčený kapitál / majetek akcionářů

Vysoké procento složení kapitálu má nevýhodu v tom, že vede k nebezpečně vysokým úhradám úroků. Pro podnik to nemusí být problémem, pokud je ukazatel míry pokrytí úroků příznivý a rastie.
miera pokrytí úroků = půjčené zdroje / nákladové úroky

Cílem plánování likvidity je zajistit dostatečnou likviditu podniku s určitými rezervami v případě výkyvů v ekonomické situací, či náhlých změn vnějších podmínek. Jde o proces, který nemůže být odtržen od ostatních sfér života firmy a nemůže být samoúčelný.
Chýbajúce peněžní prostředky lze plánovat:
1.  Finančně – úveromo
2. Zvýšením příjmů / prodej zbytečných zásob …
3. Snížením nákladů / redukce investic, snížení nákupů

Plánování likvidity využívá strategické plánování, které má-li být efektivní, musí obsahovat:

1. prognózování – využívá prognostické metody a nezabíhat do úplných podrobností,

2. nalezení optimálního finančního plánu – je třeba určit alespoň taková slabá místa, kde je pravděpodobnost, že tam v budoucnu nastanou problémy. Je to rozhodování o riziku.

3. rozklad a kontinuita finančního plánu – plány jsou pravidelně vyhodnocovány. Je to rozklad dlouhodobých a strategických plánů do krátkodobých a úprava dlouhodobých plánů podle vývoje neočekávaných událostí.

 
Další formulář pro online půjčku ⮕