fbpx

Chcete podnikat? Musíte splnit tyto povinnosti

By 20/05/2020 Tipy
Rychlá online půjčka

S podnikáním se pojí velké množství povinností, dokumentů a formulářů a zákonů, které se často mění. Podnikatel je povinen všechny tyto povinnosti plnit správně a bez odkladu pod hrozbou různých pokut a sankcí. Přečtěte si základní povinnosti všech podnikatelských subjektů, ale i povinnosti vyplývající ze specifických požadavků některých specializovaných předmětů činnosti.

Daňové povinnosti

Co se týče zdanění, jsou podnikatelé povinen přiznávat a platit různé daně:

 • daň z přidané hodnoty – povinně od obratu 35 000 € za kalendářní rok
 • spotrebné daně – pokud se to týká konkrétního předmětu podnikání – spotřební daň z piva, vína, lihu, tabáku a tabákových výrobků, minerálních olejů, elektřiny, uhlí a zemního plynu
 • daň z příjmů fyzických a právnických osôb
 • dane z nemovitostí – daň z pozemků, staveb a bytů
 • různé místní daně – např. daň za užívání veřejného prostranství, daň za nevýherní hrací přístroje, daň za ubytování a iné
 • daň z motorových vozidel – jestliže podnikatel používá pro podnikatelské účely motorové vozidlo
 • daň ze závislé činnosti – pokud podnikatel zaměstnává zaměstnance, z tohoto titulu vznikají podnikateli povinnosti i vůči Sociální pojišťovně, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu

Další povinnosti …

Výkazy a tiskopisy

Rychlá online půjčka
 • pro zdravotní pojišťovny – výkaz k ročnímu zúčtování pojistného za jednotlivých zamestnancov
 • pre Sociální pojišťovnu – Registrační list zaměstnavatele, Registrační list fyzické osoby, výkazy pojistného a příspěvků na nemocenské pojištění, starobní pojištění a starobní důchodové spoření, invalidní pojištění, úrazové pojištění, garanční pojištění, pojištění v nezaměstnanosti a rezervní fond solidarity rozepsaná na jednotlivé zaměstnance, oznamování pracovní neschopnosti a pracovních úrazů
 • pro daňový úřad – přehled o sražených a odvedených zálohách na daň z příjmů ze závislé činnosti, hlášení o vyúčtování daně a o úhrnu příjmů ze závislé činnosti, měsíční resp. čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty, měsíčně resp. čtvrtletně podávat výkaz o zboží osvobozeném od DPH, daňové přiznání pro daň z motorového vozidla
 • pro celní úřad – přiznání k spotřebním daním

Znečištění ovzduší – platí právnické osoby, které provozují velké, střední a malé zdroje znečišťování ovzduší

Recyklační fond – výrobci a dovozci vybraných komodit odvádějí na účet fondu příspěvky, jejichž výše je stanovena vyhláškou

Obaly a obalové odpady – výrobci a dovozci zboží v obalech (spotřebitelských resp. Hromadných) musí zajistit sběr odpadů z obalů a jejich využití nebo recyklaci, ve vlastní režii, nebo pomocí kolektivních organizací.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – podnikatel (zaměstnavatel) je povinen vypracovat až 30 základních dokumentů a dalších 25 specifických dokumentů ve smyslu zákona č. 124/2006 CFU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je povinen zajistit jednorázové resp. pravidelné školení BOZP pro zaměstnance. Problematice BOZP se věnuje až 27 zákonů a dalších minimálně 27 právních předpisů.

Ochrana před požáry (OPP)
– podnikatelé mají za účelem předcházení vzniku požárů povinnost vypracovat a aktualizovat dokumentaci požární ochrany, zajišťovat pravidelné školení a ověřování znalostí o ochraně před požáry, zajišťovat preventivní protipožární prohlídky a školení členů protipožárních hlídek a vyhlašování, řízení a vyhodnocování cvičných požárních poplachů

Pracovní zdravotní služba (PZS) – zaměstnavatel je povinen na své náklady zajistit PZP pro všechny zaměstnance, ve všech odvětvích hospodářství, v soukromém, státním i veřejném sektoru, ve velkých, středních i malých podnicích, organizacích a firmách.

 
Další formulář pro online půjčku ⮕