fbpx

Co je Forfaiting?

By 15/04/2020 Tipy
Rychlá online půjčka

Forfaiting je jednou z forem alternativního financování. Zabývá se odkupem střednědobých a dlouhodobých pohledávek forfaitérom – bankou nebo jinou finanční institucí, která poskytuje forfaitingové služby. Pohledávky vznikají při dodavatelskoodběratelských vztazích, jako nárok dodavatele (věřitele) na zaplacení požadované částky od odběratele (dlužníka) za dodané zboží nebo službu. Jejich lhůta splatnosti se pohybuje zpravidla v rozmezí 90 dnů do 5-8 let. Forfaitingová společnost může s nakoupenými pohledávkami dále obchodovat na sekundárním trhu, nebo si je ponechá do konce lhůty splatnosti.

Forfaiting je nejčastěji využíván exportéry při mezinárodních obchodních vztazích k zajištění splatnosti vzniklých pohledávek. Pokud chce exportér získat peníze z pohledávky před lhůtou její splatnosti, může ji odprodat forfaitingovej společnosti. Zbavuje se také rizika z jejích nesplacení a přenáší ho na forfaitéra. Vzhledem k tomu, že riziko nesplacení pohledávky je poměrně velké, vyžaduje forfaitér její zaručení třetí stranou. Mezi nejčastější formy záruk patří bankovní záruka, avala směnka nebo dokumentární akreditiv s odloženou splatností.

Za prodanou pohledávku nezíská dodavatel její peněžní hodnotu v plné výši. Forfaitingová společnost ji snižuje o forfaitingové poplatky a diskont. Forfaitingové poplatky představují náklady spojené s administrativou při uzavírání forfaitingového obchodu. Jejich výška závisí zejména na rychlosti uzavření obchodu. Součástí forfaitingvých poplatků je i riziková přirážka, placená za riziko, které na sebe forfaitér převezme.

Jaké jsou výhody forfaitingu? 

Forfaiting je jednoduchým a rychle se rozvíjejícím nástrojem financování obchodu. Importérem a exportérem, prodávajícím své pohledávky forfaitérovi, nabízí rozsáhlé možnosti a výhody.

Rychlá online půjčka
  1. Eliminuje politické, transferové a komerční riziko. Poskytuje ochranu před zvyšováním úrokové míry a výkyvy měnového kurzu.
  2. Mění transakce založené na úvěru na transakce v hotovosti. Zlepšuje bilanci a cash flow podniku.
  3. Poskytuje rychlý přístup k finančním prostředkům. Zjednodušuje transakce a odlehčí subjekty od administrativy.
  4. Na rozdíl od faktoringu, forfaiting zabezpečuje profinancování střednědobých a dlouhodobých pohledávek.
  5. Riziko z nesplacení pohledávky přenáší na forfaitéra

S výhodami, které forfaiting přináší, jsou však spojeny i vysoké poplatky za forfaitingové služby a rizikovou přirážku. Forfaitér nese všechna rizika spojená s pohledávkou. Snaží se je vždy eliminovat a odkupuje pouze pohledávky zajištěné třetí osobou. Forfaitér má zároveň možnost obchodování s nakoupenými pohledávkami na sekundárním trhu. Forfaiting pro něj představuje významnou a rychle se rozvíjející formu podnikání.

 
Další formulář pro online půjčku ⮕